O le tala i le soifua a’e manumālō o Luamanuvao Winnie Laban

‘O Iuni 2007, na manino mai i se iloiloga fa’afōma’i le gasegase o Luamanuvao Winnie Laban i le kānesa o le susu, i le taimi na faia ai lana siaki māsani. ‘O lona tala’aga o se tasi lea o tala a le to’atele o tama’ita’i Sāmoa na ūia le ala vāapiapi o le tauiviga a’e manumālō mai le kānesa. Sa iai fa’atasi Luamanuvao ma lona ali’i, o Dr Peter Swain, ina ua fa’ailoa atu e le fōma’i kānesa o Dr Burton King, ua lātou mauaina se fula patu / tiuma i lona susu tauagavale.

E tū lalata tele le fula patu / tiuma i lona māmā, o lona uiga e matuiā tele ma o le a lātou sailia loa ni ‘auala e fa’atino ai togafitiga mo le ma’i.

“Na mā ō ma lo’u to’alua, ma o le mea moni lava, i le ulua’i taimi na fa’ato’ā fa’ailoa mai ai, ‘ou te le’i lagona atu i la’u fa’alogo. ‘O se vāega o le fa’ate’ia o lou lē lagona i lau fa’alogo. Ma o se vāega o le lē lagonaina i le fa’alogo o lou lē talitonu e moni,” o se saunoaga lea a Luamanuvao.

‘O Dr King, fa’apea ma isi fōma’i o le kānesa, o Dr Andy Simpson ma se tasi o foma’i fa’apitoa mo le kānesa, o Jamie Evans, sa gālulue fa’atasi ma Luamanuvao ma Peter i se fuafuaga fa’ata’atia mo le aga’i i luma. E ono māsina sa faia ai togafitiga o le chemotherapy, fagauila/avemalolosi uila, ma ta’otoga e ‘ave’esea ai lona susu (mastectomy).

“Sa taofia e lo’u to’alua nei mea ‘uma, ma fa’alogologo ma le toto’a i fa’amatalaga sa faia. Na ‘ou alu i le fale ma e pei o le tulaga māsani a’i fa’apea, sa ou tagi. ‘Ona ‘ou toe manatu ane lea, e ao ‘ona ‘ou lagonaina / talia le tulaga ua ‘ou o’o iai, ua maua a’u i le kānesa ma e mana’omia le fa’atulaga o le isi mea e tatau ona ‘ou faia.”

Ina ua mataitū ma fa’ata’atitia ni fuafuaga tau’ave mo lona soifua mālōlōina, ‘ona alo atu lea o Luamanuvao ma Peter e fa’ailoa atu i ō lā ‘āiga pele ma vāvālalata, ‘āmata atu i lona tuagane o Fauono Ken ma lona ‘āiga, fa’apea la lā’ua lava fānau (fānau fai a Luamanuvao).

‘Ae o le popolega tele iā Luamanuvao o lona tinā, Emi, ‘ona ua matua ma e lē ‘o ‘ato’atoa lona mālosi. Ina ua fa’ailoa i lona tinā, e lē’i fa’aālia lava ni ‘ona loimata i luma o lana tama teine, ae sa fa’alogoina so’o o ia o fai i isi pe ‘aiseā ua o’o ai lana tama teine i lea tulaga? Ma e sili pe ‘ana o ia lea e tupu ai nai lō lana tama teine.

“O lo’u tinā e fa’amālosi o ia mo a’u, e māfanafana lana tausiga, e lē so’ona fa’alavelave mai, ma o ia lo’u malosi’aga i taimi ‘uma.” Na saunoa fa’amemelo ai Luamanuvao e uiga i lona tua’a.

O se tamaita’i Sāmoa, o se tasi lea o mamalu ma pale iloga o Luamanuvao o lona lauulu u’umi, ma o se tasi lea ‘auala na mafai ona fesoasoani ai Luamanuvao e saunia lona ‘āiga (ma le ‘āiga potopoto) a’o le’i faia ona togafitiga, o le ‘oti fa’apupu’u o lona lauulu. ‘O se tasi lea vaega iloga o le sāuni tāpenapena mo togafitiga.

I lana saunoaga, “‘O le ‘otiina o le lauulu o le ‘auala lea e sāunia ai le ‘āiga. ‘O le pūleaina lea o le tūlaga o iai. Mo tamaita’i Pasefika, o le lauulu ’u’umi o lona mamalu lea. ‘O le lauulu ‘u’umi o le vāega lea e iloa ai ‘oe ma o le ‘otiina o lo’u lauulu o se fa’alogona faigatā lea mo a’u.”

‘O lo’o teuina e Luamanuvao lona lauulu ū’umi i totonu o se pusatoso i lona fale. Ina ua ‘āmata ona to‘ulu lona lauulu i le taimi o le chemotherapy, na sele po’o ai lona lauulu e lona to’alua o Peter. ‘O le ‘a’ano tonu o le ‘auai ai o lona to’alua ma lona ‘āiga i lana tauiviga a’e manumālō, ua ‘avea o se tūlaga fa’atāuaina i le toe fa’afo’isia o lona soifua mālōlōina.

I le taimi o feagai Luamanuvao ma iloiloga fa’afōma’i, sa sāuni atu ai o ia mo faigāpālota o le tausaga e soso’o ai. E ui o se vaitaimi o lu’itau, ‘ae sa lē māluelue ai lona naunauta’iga ia manumālō i le kānesa ma le tauvaga pālota. ‘O ia mea ‘uma e lua sa ia manumālō ai.

Saunoa Luamanuvao i le tāua tele i tama’ita’i Sāmoa ‘ona fa’aaogā lo latou malosi’aga i feso’ota’iga māsani. ‘O Tama’ita’i e lelei tele lo latou va feso’ota’i ma isi, fa’apea le fetufaā’iga o lo latou iloa.

’O le tulaga fa’aaloalo i pulega i le aganu’u fa’asāmoa e ono ‘avea ma lape / to’atugā, a’o le fa’atalatalanoaina o togafitiga ma itū e a’afia ai o le ‘a fesoasoani lea e ūna’ia pe fa’alototele ai inisi e fesili.

‘O le fa’atuatua o se vaega mālosi lea i fa’apotopotoga Sāmoa ma sa fa’apea ‘ona saunoa iai Luamanuvao,

"E mālosi lo matou fa’atuatua ‘O le alofa mai ou ‘āiga, ‘Matou te talitonu i le alofa o le Atua, ‘O lona uiga ua lē [tutū to’atasi] na ‘o i tatou E mafai ‘ona tatou talanoa i le Atua Talanoa i ō tatou ‘āiga pele ‘O lo’o tatou iai fa’atasi ma i latou.”

Translation by Utumalama Malaefou [reviewed by Myra Mc Farland-Tautau]